วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Code Jam 2022 รอบคัดเลือก

Sunday, April 3, 2022, 02:10 PM

เทศกาลทดลองเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใหม่ๆ วนกลับมาอีกปี ปีนี้ Google รู้ใจ(?) ทำ easter egg จำลองบัตรเจาะรูแบบคอมพิวเตอร์ยุค 1970 มาให้เล่นกันเลยทีเดียว 🤪

Punched Cards

นั่งเจาะเล่นจนจำได้ว่าวงเล็บเปิด/ปิดคือ 58 กับ control บน/ล่าง ถถถถถ

3D Printings

import Control.Monad (replicateM)
import Text.Printf (printf)

getIntegers = do
  xs <- getLine
  return [read x :: Integer | x <- words xs]

transpose xs
 | any null xs = []
 | otherwise  = (map head xs) : (transpose $ map tail xs)

pickAmount x ys = (min x (1000000 - sum ys)) : ys

sumToMillion xs = foldr pickAmount [] xs

test t = do
  printers <- replicateM 3 getIntegers
  let [c,m,y,k] = map minimum $ transpose printers
  let answer = if c+m+y+k < 1000000
    then "IMPOSSIBLE"
    else unwords $ map show $ sumToMillion [c,m,y,k]
  printf "Case #%d: %s\n" t answer

main = do
  [loops] <- getIntegers
  sequence_ [test t | t <- [1..loops]]

d1000000

longest_straight <- function(n, dice) {
  n + min(0, min(sort(dice) - 1:n))
}

f <- file("stdin", "r")
for (t in 1:as.integer(readLines(f, n=1))) {
  n <- as.integer(readLines(f, n=1))
  dice <- as.integer(unlist(strsplit(readLines(f, n=1), " ")))
  answer <- longest_straight(n, dice)
  cat(paste0("Case #", t, ": ", answer, "\n"))
}

จริงๆ ข้อนี้ R รันไม่ผ่าน … น่าจะติดขอควดตรงอ่านข้อมูลนำเข้าขนาดใหญ่ยักษ์ไม่ไหวเนี่ยแหละ พอเปลี่ยนไปเขียนด้วย C++ ด้วยอัลกอริทึมแบบเดิมเป๊ะๆ แล้วถูกเลย นับว่าน่าเสียดายมากๆ ที่ภาษาที่เล่นกับข้อมูลแล้วสนุกกลับเอามาใช้ทำโจทย์ไม่ได้ 🙁

Chain Reactions

import sys
sys.setrecursionlimit(250000)

class Node(object):
  def __init__(self):
    self.fun = 0
    self.children = []

  def __repr__(self):
    if not self.children:
      return f'Leaf({self.fun})'
    return f'Node({self.fun}, {self.children})'

  def reduce_tree(self):
    while len(self.children) == 1:
      child = self.children[0]
      self.fun = max(self.fun, child.fun)
      self.children = child.children
    for child in self.children:
      child.reduce_tree()

  def _auxfun(self):
    if not self.children:
      return (self.fun, self.fun)
    subtrees = [child._auxfun() for child in self.children]
    serious = min(subtrees)[0]
    head = max(serious, self.fun)
    acc = sum(st[1] for st in subtrees) + (head-serious)
    return (head, acc)

  def maximum_fun(self):
    self.reduce_tree()
    return self._auxfun()[1]

for t in range(int(input())):
  n = int(input())
  nodes = [Node() for _ in range(n+1)]
  for i, fun in enumerate(map(int, input().split()), 1):
    nodes[i].fun = fun
  for child, parent in enumerate(map(int, input().split()), 1):
    nodes[parent].children += [nodes[child]]
  answer = nodes[0].maximum_fun()
  print(f'Case #{t+1}: {answer}')

ส่วน reduce_tree นั้นไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์รับมือกับการเขียนฟังก์ชันเรียกตัวเองลึกลงไปเป็นแสนครั้งไหว ซึ่งเครื่องที่เราใช้เขียนโปรแกรมก็ไหวแหละ (และเครื่องคอมทั่วไปในปัจจุบันก็ควรไหวด้วย) แต่เครื่องฝั่งกรรมการกลับโยน Runtime Error ใส่ตอนทดสอบข้อมูลนำเข้าชุดที่ซ่อนไว้ซะงั้น (หมดโอกาสแก้ตัว) ทั้งที่โจทย์บอกว่าให้ลิมิต $N \le 10^5$ ซึ่งเราก็ตั้งค่าใน setrecursionlimit แล้วบวกเผื่อไปอีกนิดหน่อยตามนั้นแล้ว … กลายเป็นว่าโดน Python เล่นงาน(?) เพราะถ้าจะเอาให้ชัวร์ต้องตั้งลิมิตเผื่อไว้เยอะเป็นสองเท่ากว่าๆ เลยต่างหาก!!

neizod

author