วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Hacker Cup 2022 รอบคัดเลือก

Tuesday, August 30, 2022, 02:24 AM

น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วหล่ะมั้งที่จะเล่นเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ของ Facebook Meta ไม่ใช่เพราะอิ่มตัวอะไรหรอก แต่คือบ่นการแข่งของเจ้านี้มาตลอดทุกปีว่าแม่งเขียนโจทย์อ่านไม่รู้เรื่อง ซึ่งถ้าเป็นสายแข่งประจำอยู่แล้วอาจจะมองข้ามๆ เรื่องเนื้อหาโจทย์ไปได้ แต่เราไม่ได้ว่างซ้อมว่างแข่งโดยเฉพาะไง นานๆ ทีแวะมาเล่นก็อยากจะสนุกป่ะ อย่างน้อยขอโจทย์ที่มันอ่านเป็นภาษาคนได้หน่อยเหอะ ไม่ใช่พ่นแต่อะไรเชิงเทคนิคแบบที่นึกว่าคนอ่านเค้า on the same page กับมึงเรียบร้อยแล้ว

แต่ที่จะไม่ให้อภัยอีกต่อไปคือวิศวกร Meta นี่ตกต่ำถึงขนาดนี้แล้วเหรอวะ พี่มัวแต่เมาจักรวาลนฤมิตหรือไง เลยแต่งโจทย์แบบไม่สนใจโลกความเป็นจริง โยนตารางแผนที่ขนาดใหญ่ยักษ์มาให้แก้ปัญหา พอคำนวณเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ส่งไฟล์ตารางเต็มๆ ทั้งอันกลับไปที่เซิฟเวอร์ ซึ่งไอ้คำตอบที่ถูกต้องนั่นหนะแค่ขนาดไฟล์อย่างเดียวก็ปาไป 10Mb กว่าแล้ว สุดท้ายเป็นไง คนแข่งส่งไฟล์กันเป็นหมื่นจนเซิฟเวอร์รับไม่ไหว ต้องมาประกาศขอโทษขอโพยแล้วให้ส่งคำตอบใหม่ในช่องทางอื่น … แม่งเอ้ย กร่อยชิบหาย

Second Hands

from collections import Counter

def displayable(xs, k):
  kmin = kmax = k
  for c in Counter(xs).values():
    if c > 2:
      return False
    if c == 2:
      kmin -= 1
      kmax -= 1
    elif c == 1:
      kmax -= 1
      kmin, kmax = sorted([kmin, kmax])
  return all(v >= 0 for v in [kmin, kmax])

for t in range(int(input())):
  n, k = [int(x) for x in input().split()]
  xs = [int(x) for x in input().split()]
  answer = ['NO','YES'][displayable(xs, k)]
  print(f'Case #{t+1}: {answer}')

Second Friend

DIRS = [(0, +1), (+1, 0), (0, -1), (-1, 0)]

def pairs(r, c):
  return ((i, j) for i in range(r) for j in range(c))

def get_happy(r, c, grid):
  def vaild_cell(i, j):
    return 0 <= i < r and 0 <= j < c and grid[i][j] != '#'
  def neighbors(i, j):
    return ((i+dy, j+dx) for dy, dx in DIRS if vaild_cell(i+dy, j+dx))
  def count(i, j):
    return sum(fill[y][x] == '^' for y, x in neighbors(i, j))
  fill = [['^#'[cell == '#'] for cell in row] for row in grid]
  bans = {(i, j) for i, j in pairs(r, c) if count(i, j) < 2}
  while bans:
    i, j = bans.pop()
    if grid[i][j] == '#':
      continue
    fill[i][j] = '.'
    for y, x in neighbors(i, j):
      if fill[y][x] == '^' and count(y, x) < 2:
        bans.add((y, x))
  if not all(fill[i][j] == '^' for i, j in pairs(r, c) if grid[i][j] == '^'):
    return []
  return fill

for t in range(int(input())):
  r, c = [int(v) for v in input().split()]
  grid = get_happy(r, c, [list(input().strip()) for _ in range(r)])
  answer = ['Impossible','Possible'][bool(grid)]
  print(f'Case #{t+1}: {answer}')
  for line in grid:
    print(''.join(line))

Second Meaning

def binary_to_dashed_dotted(number):
  return ''.join('.-'[int(c)] for c in f'{number:08b}')

def eight_dashed_dotted():
  return [binary_to_dashed_dotted(i) for i in range(2**8)]

def valid_remaining_alphabets(word):
  return [w for w in eight_dashed_dotted() if not w.startswith(word[:8])]

for t in range(int(input())):
  n = int(input())
  answer = valid_remaining_alphabets(input().strip())
  print(f'Case #{t+1}:')
  for alphabet in answer[:n-1]:
    print(alphabet)

neizod

author