วงแหวนเว็บ

neizod's speculation

insufficient data for meaningful answer

Code Jam 2021 รอบคัดเลือก

เขียจอธิบาย แกะโค้ดกันไปเองก่อนละกันนะ (เสียจัยที่ชวด 101 คะแนน)

Reversort

#include <iostream>
using namespace std;

int xs[100];

int count_reversort(int n) {
  int count = 0;
  for (int i=0; i<n-1; i++) {
    int j = i;
    while (i+1 != xs[j]) {
      j += 1;
    }
    int size = (1+j-i);
    count += size;
    for (int k=0; k<size/2; k++) {
      swap(xs[i+k], xs[j-k]);
    }
  }
  return count;
}

int main(void) {
  int tests;
  cin >> tests;
  for (int t=0; t<tests; t++) {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i=0; i<n; i++) {
      cin >> xs[i];
    }
    int answer = count_reversort(n);
    printf("Case #%i: %i\n", t+1, answer);
  }
  return 0;
}

Moons and Umbrellas

gets.to_i.times do |test|
 cj, jc, pattern = gets.split
 ans = 0
 pattern.delete("?").split("").each_cons(2) do |a,b|
  ans += cj.to_i if a+b == "CJ"
  ans += jc.to_i if a+b == "JC"
 end
 puts "Case ##{test+1}: #{ans}"
end

Reversort Engineering

import Text.Printf

triangularNumber n = n*(n+1) `div` 2

findOrder 1 c = [0]
findOrder n c = k : findOrder (n-1) (c-k)
  where k = min n (c-(n-2))

getSample []   ys = ys
getSample (x:xs) ys = getSample xs $ (reverse (take x zs)) ++ (drop x zs)
  where zs = (1 + length xs) : ys

findReversort n c = if c < n-1 || c > (triangularNumber n)-1
  then Nothing
  else Just $ getSample (reverse (findOrder n c)) []

test t = do
  [n,c] <- getInts
  let answer = case findReversort n c of
           Nothing -> "IMPOSSIBLE"
           Just xs -> unwords (map show xs)
  printf "Case #%d: %s\n" t answer

getInts = do
  xs <- getLine
  return [read x | x <- words xs]

main = do
  [loop] <- getInts
  sequence_ [test t | t <- [1..loop]]

Median Sort

def ask(a, b, c):
  print(a, b, c)
  return int(input())

def answer(xs):
  print(*xs)
  return int(input()) == 1

def find_lo_hi(x, left=None, right=None):
  if left is None or right is None:
    return -1, x-1
  q, r = divmod(right-left, 3)
  dl, dr = q+bool(r), q
  if right-left == 2 and right == x-1:
    dl, dr = dr, dl
  return left+dl, right-dr

def interact_median_sort(n):
  xs = [1, 2, 3]
  mid = ask(*xs)
  xs.remove(mid)
  xs[1:1] = [mid]
  for x in range(4, n+1):
    left, right = find_lo_hi(x)
    while right-left > 1:
      lo, hi = find_lo_hi(x, left, right)
      mid = ask(xs[lo], xs[hi], x)
      if mid == xs[lo]:
        right = lo
      elif mid == xs[hi]:
        left = hi
      else:
        left = lo
        right = hi
    xs[right:right] = [x]
  return answer(xs)

if __name__ == '__main__':
  cases, n, _ = [int(x) for x in input().split()]
  for case in range(cases):
    interact_median_sort(n)

Cheating Detection

neighbor_median <- function(xs, n=5) {
  padxs <- c(tail(xs, n%/%2), xs, head(xs, (n-1)%/%2))
  apply(embed(padxs, n), 1, median)
}

partition_sd <- function(xs, ngroup=10) {
  apply(xs, 2, function(score) sd(colSums(matrix(score, ncol=ngroup))))
}

find_cheater <- function(scores) {
  colnames(scores) <- 1:100
  scores <- scores[order(rowSums(scores)),order(colSums(scores))]
  sd_scores <- partition_sd(scores)
  md_scores <- neighbor_median(sd_scores)
  suspect <- abs(sd_scores - md_scores)
  colnames(scores)[which(suspect == max(suspect))]
}

if (!interactive()) {
  f <- file("stdin", "r")
  cases <- as.integer(readLines(f, n=1))
  percent <- as.integer(readLines(f, n=1))
  for (case in 1:cases) {
    raw <- readLines(f, n=100)
    input <- na.omit(as.integer(unlist(strsplit(raw, ""))))
    answer <- find_cheater(matrix(input, ncol=100))
    cat(paste0("Case #", case, ": ", answer, "\n"))
  }
}

neizod

author